Pavol Janík: OBRAZOTVORNOSŤ MICHALA ČERNÍKA (recenzia)

obálka knihy

Popredný český básnik MICHAL ČERNÍK (*28. 2. 1943, Čelákovice) sa čitateľom prihovára najnovšou publikáciou POINTA (Nakladatelství Kmen, Křenovice 2023) ako autor podnetnej textovej i vizuálnej zložky. Skvelé dielo pozostáva z brilantných stručných poetických útvarov, v ktorých sa zrkadlia prenikavé humanistické posolstvá a jedinečné mysliteľské vzplanutia. Pozoruhodné literárne rozmery sú umocnené pôsobivými ilustráciami v podobe nápaditých úprav originálnych fotografických záberov.
 
Kniha je zároveň príspevkom k dôstojnému pripomenutiu si autorovho významného životného jubilea. V tejto súvislosti poznamenajme, že uverejnil viac ako dve desiatky diel určených deťom, desať knižných súborov lyrickej tvorby pre dospelé publikum a šesť zväzkov literárnej publicistiky. Je editorom mnohých výtvarných publikácií pre najmladších adresátov a viacerých výberov z českej a svetovej poézie, ktoré vyšli v písomnej i zvukovej forme. Jeho verše preložili do štrnástich jazykov.
 
Absolvoval Pedagogickú fakultu Karlovej univerzity so zameraním na češtinu a dejiny. V Prahe pracoval vo viacerých pozíciách ako vydavateľský a časopisecký redaktor. Získal čestný titul zaslúžilý umelec (1984). V období 1988 – 1989 bol predsedom Zväzu českých spisovateľov, angažoval sa v prospech návratu zakázaných autorov do literárneho života a sprístupnenia ich diel v sieti verejných knižníc. Je jednou z kľúčových osobností presadzujúcich princíp jedinej nedeliteľnej českej literatúry. Samozrejme – vtedy nikto nemohol predvídať ďalší spoločenský vývoj, ktorý je opäť poznačený úsilím vytlačiť z literatúry viacerých etablovaných tvorcov, ale tentoraz z opačných ideologických či geopolitických hľadísk.
 
Renomovaný básnik Michal Černík je v súčasnosti čestným podpredsedom Únie českých spisovateľov, členom redakčnej rady jej týždenníka Literatura – Umění – Kultura a nositeľom jej výročnej ceny za rok 2007.
 
Aktuálny publikačný počin Michala Černíka zúročuje rozsiahle tvorivé a životné skúsenosti, ktorými duchovne obohacuje okruh vnímateľov prostredníctvom širokého rozpätia hlbokých intelektuálnych úvah a invenčných lyrických akrobacií v prirodzenom spojení s vlastnými ilustračnými výbojmi. Autor prezentuje svoju obrazotvornosť v symbióze metaforických dimenzií hodnotnej literárnej a výtvarnej obraznosti. V podstate ide o reflexiu cieľa a zmyslu ľudského života v individuálnych a celospoločenských reláciách.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore