Vláda už vie, čo bude robiť 

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Programové vyhlásenie vlády má 88 strán. V časti 2. Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti hospodárstva sa uvádza, že:
„Podľa článku 55 ods. 1 ústavy hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Podľa článku 55a ústavy Slovenská republika chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov“.
PVV má málo číselných informácií.

Aby som zjednoznačnil význam pojmu číselná informácia, čo očakávam od PVV, tak uvediem toto: pilot A opíše pozíciu lietadla takto – letím veľmi rýchlo, letím veľmi vysoko a je tu veľká zima. Pilot B nám povie: letím rýchlosťou 850 km za hodinu, letím vo výške 10 200 m a je tu mínus 52 stupňov Celzia. Programové vyhlásenie vlády je také ako hlásenie pilota A.
Ekonómovia nehovoria iba o raste ekonomiky, hovoria aj o rozvoji poľnohospodárstva, či rozvoji priemyslu. Ba aj o rozvoji ekonomiky. Na to však nestačí HDP, to je iba číslo, nie miera outputu ekonomiky. HDP je však predovšetkým ekonomickým nástrojom riadenia. Preto si všimnime tri miery outputu ekonomiky.
 
Prvou mierou je HDP s týmito položkami
 
Hrubý domáci produkt________________ 500
mínus spotreba fixného kapitálu________   44
rovná sa Netto národný produkt________ 456
mínus nepriame dane podnikov_________ 50
mínus transferové platby podnikov________ 2
mínus bežný prebytok štátnych podnikov___ 2
plus subvencie_________________________ 4
Rovná sa Národný príjem_______________410
 
Jasné vymedzenie. Ide o zrozumiteľný uhol pohľadu ekonóma, aby mohol urobiť správne ekonomické rozhodnutie. Čitateľ by si mal dobre prečítať texty pred číslami.
 
Druhou mierou outputu ekonomiky sú príjmy domácností, vypočítajú sa z národného príjmu
 
Národný príjem_______________________________________410
mínus zisky akciových spoločností________________________ 40
mínus príspevky zamestnanca do sociálneho zabezpečenia___ 12
plus transferové platby vlády (penzie)_____________________ 26
plus transferové platby podnikov__________________________ 2
plus netto úroky platené vládou___________________________ 8
plus úroky platené spotrebiteľmi__________________________ 2
plus dividendy_________________________________________ 12
mínus príspevky na sociálne zabezpečenie zamestnávateľa____ 8
Rovná sa Príjem domácností____________________________400
 
Treťou mierou outputu je disponibilný príjem 
 Vypočíta sa z príjmov domácností

Príjmy domácností_______________400
mínus dane z príjmu fyz. osôb_______48
Rovná sa disponibilný príjem_______352
mínus úspory domácností___________30
Rovná sa výdavky domácností _______322
Výdavky obyvateľstva na spotrebu___320
Úroky platené spotrebiteľmi__________2
 
Ľahko vypočítame percentuálny podiel všetkých uvedených veličín v 3 mierach na HDP. A táto množina údajov, štruktúra makroekonomických veličín by mala byť cieľovou v PVV. V čl. 58 Ústavy sa hovorí: finančné hospodárstvo SR sa spravuje štátnym rozpočtom. Na schéme nižšie vidieť obdĺžnik vláda a jasné sú jej príjmy a jej výdavky. Čitateľ vidí aj zhodu obrázku s vyššie uvedenými tromi mierami outputu. Dôležitá je však “hrúbka“ uvedených tokov, ktorú treba vypočítať (vládni ekonómovia); ekonometrickým modelom.
 
blank
 
Táto schéma zobrazuje kolobeh finančných tokov ekonomiky a ukazuje kde príslušný tok začína a šípka ukáže kde končí. V geometrických útvaroch sú príslušní textové označenia tokov.
 
 
Záver
„Protirečivá jednota“ ekonomických názorov politikov v SR, a aj EÚ vyplýva z neakceptovania ekonomických poznatkov a z ľubovôle politikov. Celú obsahovú bohatosť vzťahov na schéme, súvislostí a javov spoločenského a ekonomického vývoja treba pokladať za základ pri tvorbe programov vlád.
Rozhodujúcim pritom bude nie formálno – proklamačné tvrdenia v texte programu, ale hľadisko existencie kompaktného programu, celistvého a súdržného programu s cieľom zabezpečiť uspokojenie potrieb občanov a fungovanie ekonomiky v určených rámcoch ako to vidno v 3 mierach, ktoré musia byť v súlade s vedou. HDP v jeho komplexnosti musí byť nástrojom riadenia ekonomiky.
 
 
Prof. J. Husár
Bratislava 16/11/2023
 Pôvodne vyšlo: https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/vlada-uz-vie-co-bude-robit/

Dodatok Mariána Moravčíka:

Pán profesor,
ďakujem za fundovaný rozbor, no zoberiem si rolu diablovho advokáta (Fico ma po voľbách zatiaľ mierne pozitívne prekvapuje).
Zdržanlivosť PVV s dávaním kvantitatívnych sľubov vnímam skôr kladne z týchto dôvodov:

1. Len pred týždňom sme spoločne kritizovali ukazovateľ HDP ako nedostatočný a príliš „gumený“. Keby PVV novej vlády malo za základy tie isté ukazovatele a ten istý prístup ako nadnárodné liberálno-kapitalistické „think-tanky“, ihneď by som nad touto vládou zlomil palicu. Znamenalo by to, že sa nič reálne nezmení.

2. Spomínam si, že takto pred vari necelým rokom sme kritizovali Odorove PVV. Tam určité kvantitatívne ukazovatele boli – výdavky na obranu 2 % HDP alebo viac. Teda bez ohľadu na situáciu a životnú úroveň, lebo „medzinárodné záväzky Slovenska“. Fico ako jeden z pilierov PVV postavil suverenitu vlády Slovenska a kvôli tomu som schopný odpustiť mu veľa menej podstatných chýb.

3. Fico nepredstavil nekonkrétny plán bez kritérií. Ale to jeho kritérium je subjektívne – aby na konci mandátu cítil každý občan určité zlepšenie. Toto je veľmi významná vec, lebo tým naznačil, koho považuje za svojho „nadriadeného“ – každého občana namiesto mediálnych analytikov, ktorí by mu na konci mandátu mohli vyčítať, že vláda nesplnila akýsi kvantitatívny sľub. Je to v súlade s jeho predsavzatím, že Slovensku nesmú vládnuť médiá.

4. Poukážem z histórie na Košický vládny program. Ten tiež obsahoval veľmi málo konkrétnych kvantifikovaných záväzkov, ale načrtol smerovanie oslobodeného Československa. Bolo to logické, lebo nová vláda začínala z diskontinuity. Prijal by som pozitívne, keby PVV novej vlády tiež bolo signálom diskontinuity vo vývoji Slovenska.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore