Rusko sa musí zmeniť na korporáciu

Ilustračné foto: Pixabay

Valentin Katasonov*) v preklade St. Hrocha

Uvnitř gigantických korporací, z nichž některé jsou srovnatelné se státy, neexistuje „volný trh“.

Vzpomínám si, jak v době perestrojky její “předáci” neustále volali po zrušení “administrativně-direktivního systému” a jeho nahrazení “tržním systémem”. Administrativně-direktivní systém byl chápán jako systém řízení ekonomiky SSSR. A tržní ekonomikou pak model ekonomiky, který existoval na Západě. Zdá se, že tato klišé poprvé uvedl do oběhu dávno zapomenutý ekonom Gavriil Popov, jeden z nejhorlivějších “tržních ekonomů” druhé poloviny 80. let. Vzpomínám si, že v té době “předáci” perestrojky rádi uváděli největší západní korporace, nejčastěji nadnárodní společnosti, jako příklad skutečně efektivní ekonomiky a srovnávali je se sovětskými podniky.

Při bližším zkoumání se ukázalo, že globální korporace jsou ve svých odvětvích a na svých trzích monopolisty. A pokud jde o monopol, slovo trh by se mělo dávat do uvozovek. Tyto korporace dosáhly a dosahují svých rekordních hodnot (v tržbách, ziscích, kapitalizaci atd.) díky eliminaci veškeré konkurence a volné tvorby cen. Nemluvě o tom, že se spojují se státy, na jejichž území působí, a vysávají státní rozpočty.

Velké korporace (zejména nadnárodní) představují složitou architekturu – jakousi pyramidu, na jejímž vrcholu je holdingová organizace a pod ní množství dceřiných struktur poboček a dceřiných společností. Pod dceřinými společnostmi mohou být vnoučata atd. Velká korporace může mít desítky nebo stovky divizí, které se zabývají výrobou, vědeckým a technickým rozvojem, obchodem, finančními operacemi atd. Pokud se jedná o nadnárodní korporace, jsou rozptýleny v mnoha zemích. Mezi články korporace jsou neviditelné nitky vazeb – informační, výrobní a kooperační, finanční, obchodní.

Cílem nadnárodních společností (jako každé kapitalistické společnosti) je zisk. Za účelem maximalizace zisku vedení korporace optimalizuje činnosti všech jejích částí. Řekněme, že společnost působí v tuctu zemí světa. Konečný finanční výsledek (zisk) se kumuluje v té části korporace, kde jsou daňové sazby minimální (nebo se nevybírají žádné daně – absolutní offshore jurisdikce). Jedním ze způsobů, jak přesunout zisky ze všech částí nadnárodní společnosti do konečného bodu akumulace zisku, jsou různé prostředky. Například manipulací s převodními cenami (ceny, za které se polotovary, informace, suroviny a poradenské služby převádějí z jedné jednotky korporace do druhé). A tyto převodní ceny mají jen málo společného s cenami na světovém trhu. Podle některých odhadů tvoří přibližně třetinu celosvětového obchodu vnitropodnikové dodávky.

Uvádím to jen proto, abych ukázal, že uvnitř obřích korporací, z nichž některé lze přirovnat ke státům, žádný “volný trh” neexistuje. Představte si však, že se divize nadnárodní korporace rozhodne, že od nynějška nebude fungovat na základě podnikových cílů, ale na základě cíle maximalizovat zisk pro sebe. Vrcholové vedení korporace by se okamžitě pokusilo potlačit “vzpouru” v podřízené jednotce. Pokud se to nepodaří, může to mít vážné následky, včetně krachu celé společnosti.

Nadnárodní korporace má tedy ve své čisté podobě stejný “administrativně-direktivní systém”, proti kterému vystupovali “předáci” perestrojky.

Podívejme se nyní na sovětskou tzv. administrativně-direktivní ekonomiku. Nepřipomíná to model obří korporace? “Korporace SSSR”. Základní rozdíl mezi běžnou kapitalistickou korporací a “korporací SSSR” spočívá v tom, že ta první je “zaměřena” na maximalizaci zisku pro vlastníka nebo skupinu akcionářů. Druhá je zaměřena na dosažení národních cílů (ekonomických, sociálních, vojenských, vědeckotechnických, kulturních). Na konci dvacátých let 20. století, kdy začala industrializace, tak bylo nejvyšším cílem “korporace SSSR” dosáhnout úplné ekonomické nezávislosti (moderně řečeno úplné nahrazení dovozu) a vytvořit silný obranný průmysl. Všechny články “korporace SSSR” pracovaly na těchto cílech a do začátku Velké vlastenecké války jich bylo dosaženo.

Dosažení těchto cílů bylo usnadněno nejvyšší možnou mírou hospodářské mobilizace, kdy míra úspor (část společenského produktu určená na kapitálové investice) dosahovala 40-50 %. Tyto cíle byly zohledněny i při plánování národního hospodářství, které předpokládalo prioritní rozvoj průmyslových odvětví skupiny A (výroba výrobních prostředků) oproti skupině B (výroba spotřebního zboží).

Po Velké vlastenecké válce se rozdíl v tempu rozvoje průmyslových odvětví skupiny “A” a skupiny “B” začal poněkud zmenšovat. Byl stanoven úkol zvýšit životní úroveň sovětského lidu. Souběžně se zvyšovala výroba spotřebního zboží a příjmy sovětských občanů. Za zmínku stojí, že růst životní úrovně probíhal nejen prostřednictvím zvyšování mezd, ale také vytvářením veřejných spotřebních fondů (bezplatná lékařská péče, bezplatné a zvýhodněné rekreační poukazy atd.) a snižováním maloobchodních cen. V letech 1947 až 1953 došlo postupně k pěti snížením těchto cen.

Korporace z administrativně-direktivní vertikály mohla způsobit velké škody celé korporaci a v “korporaci SSSR” mohl vznik jakýchkoli ohnisek “zbožně-peněžních vztahů” vést k těžko předvídatelným důsledkům. Taková byla přísná a v některých ohledech rigidní logika stalinské ekonomiky. stalinskoj-modeli-ekonomiki-56358.html). Mimochodem, v sovětské ekonomice nedošlo k žádným bankrotům. Podniky se mohly potýkat s různými obtížemi, docházelo k dočasným výpadkům výroby, ale dlouhodobá ztráta jakéhokoli článku celkového systému ohrožovala stabilitu “korporace SSSR”.

Stalin obzvlášť žárlil na to, aby se výrobní prostředky (vytvořené v průmyslových odvětvích skupiny A) nestaly předmětem zbožně-peněžních vztahů. Zajistit, aby výrobní prostředky zůstaly v rukou státu a nemohly přejít do soukromých rukou a stát se kapitálem (což bylo v rozporu s ideologií SSSR a mohlo ohrozit sovětskou moc).

V Ekonomických problémech socialismu v SSSR (1952) Stalin jasně definoval nezbožní charakter výrobních prostředků v socialismu:

    „Lze výrobní prostředky v našem socialistickém systému považovat za zboží? Podle mého názoru vůbec ne.“

Při projednávání zmíněné stalinské práce 15. února 1952 nastolili ekonomové tento klíčový problém otázkou: “Jsou výrobní prostředky v našem systému zbožím?“

Zde je Stalinova odpověď:

    “Naše výrobní prostředky nelze považovat za zboží ve své podstatě. Nejsou to komodity (jako chléb, maso atd.), které vstupují na trh a kupuje je ten, kdo je chce. Výrobní prostředky jsou vlastně to, co distribuujeme. Není to zboží v obecně přijímaném smyslu, není to zboží, které existuje v kapitalistických podmínkách. Tam jsou výrobní prostředky zbožím“.

Výrobní prostředky rozděloval stát pouze svým podnikům (rozdělování bylo formalizováno formou dodavatelských smluv s platbou v bezhotovostních rublech). Nebyly prodávány ani do kolchozů, které měly jinou formu vlastnictví. Traktory a zemědělské stroje nebyly předávány přímo kolchozům, ale státním strojním a traktorovým stanicím – STS, které je na základě zvláštních smluv předávaly do užívání kolchozům. Stát jako jediný a výlučný vlastník výrobních prostředků neztratil své vlastnictví k výrobním prostředkům po jejich převodu na ten či onen podnik. A ředitelé podniků, které dostaly od státu výrobní prostředky, vystupovali pouze jako zástupci státu odpovědní za jejich zachování a řádné využití v souladu s plány rozvoje národního hospodářství.

Jedinou výjimkou z rigidních pravidel stalinské ekonomiky byl zahraniční obchod, kde se výrobní prostředky dostaly do sféry zbožně-peněžních vztahů a měly cenu na světovém trhu. Toto místo “zbožně-peněžních vztahů” však bylo spolehlivě izolováno od celé ekonomiky státním monopolem na zahraniční obchod a státním monopolem na měnu.

Mimochodem, zkušenosti se “stalinskou ekonomikou” byly podrobně studovány v zahraničí. Zejména v Japonsku. Zohledněno bylo zejména v organizaci největších japonských společností. Je dobře známo, že korporace v zemi vycházejícího slunce se výrazně lišily od korporací v USA a západní Evropě. Všechny učebnice managementu v 70. letech upozorňovaly na to, že v japonských společnostech převládá duch “paternalismu”. Tisíce a někdy i desetitisíce lidí se cítily jako členové jedné velké rodiny, v jejímž čele stáli vrcholoví manažeři korporace, kteří se starali o své podřízené. Existovaly sociální záruky, praxe celoživotního zaměstnání a vztah korporace k zaměstnanci v důchodu. A zaměstnanci pracovali důstojně, protože cítili, že každý na svém místě, ve svém oddělení, se podílí na společné věci a pracuje pro celistvý výsledek (i když je to zisk). Nedocházelo k polarizaci příjmů mezi nejvyššími a nižšími stupni, což je dnes v každé velké společnosti hrozivé. Postupy určování mezd byly jednoduché a jasné pro každého zaměstnance, každý rozuměl tomu, co za svou práci dostává, a panovala atmosféra sociální spravedlnosti. Různé racionalizace byly podporovány zaměstnanci všech divizí. Japonci sami opakovaně přiznali, že v zemi bylo zavedeno státní a podnikové plánování, řízení podniků, státní regulace cen, státní kontrola zahraničního obchodu atd. – čerpání ze sovětských zkušeností. Od konce 80. let začala z japonských podniků ustupovat stará atmosféra “paternalismu” a ekonomika země se propadala do recese.

Vrátím-li se k tématu “korporace SSSR”, chtěl bych poznamenat, že předpokladem jejího jasného fungování bylo plánování. Plánování bylo převážně odvětvové (regionální část plánování byla doplňková, pomocná). Plánování bylo samozřejmě direktivní. Byl také hierarchicky uspořádán: Gosplan (obdoba naší někdejší Státní plánovací komise – SPK) – ministerstvo – výrobní sdružení – národní podnik, závod. Plánování bylo pětileté, roční, čtvrtletní a měsíční. Pokud jde o soubor ukazatelů, plány čítaly stovky a tisíce položek (především fyzických; nákladové hrály vedlejší roli). Plány byly vypracovány na základě mezioborových bilancí. Výrobní plány byly doplněny plány finančními, peněžními, vědecko-technickými atd.

Vědecká, a dokonce ani sovětská publicistika nepoužívala k popisu podstaty sovětské ekonomiky přirovnání k obří korporaci. Významově blízký byl termín “jednotný národohospodářský komplex”, a ten byl zakotven v Ústavě SSSR (1977):

    “Ekonomika SSSR představuje jednotný národohospodářský komplex zahrnující všechny články společenské výroby, rozdělování a směny na území země” (článek 14).

Dnes už není přirovnání Stalinovy ekonomiky k obrovské korporaci vzácností. Zde je citát z jednoho současného díla:

    “Dlouho před vznikem velkých domácích a mezinárodních nadnárodních korporací se SSSR stal největší korporátní ekonomickou strukturou na světě. Ekonomické, hospodářské cíle a funkce státu byly zapsány do ústavy. SSSR jako hospodářská korporace vyvinul a zavedl vědecký systém přiměřených domácích cen, který umožnil efektivní využívání přírodních zdrojů v zájmu národního hospodářství. Jejím specifikem byly zejména nízké ceny paliv a energií a dalších přírodních zdrojů ve srovnání se světovými cenami… Korporativní přístup k ekonomice jako celistvému organismu předpokládá vyčlenění dostatečných prostředků na investice, obranu, armádu, vědu, vzdělání, kulturu, ačkoli z pohledu sobeckých a krátkozrakých účastníků trhu by se mělo vše utratit okamžitě. Odmítnutí koncepce státu jako ekonomické korporace, zničení meziodvětvových a meziregionálních vazeb a rozpad podniků měly na ruskou ekonomiku katastrofální dopad” (Bratiščev I. M., Krašeninnikov S. N. Rusko může zbohatnout! – Moskva: Graal, 1999, s. 15-16).

Třicetileté období našich dějin (od konce 20. do konce 50. let 20. století) lze nazvat sovětským hospodářským zázrakem. To by mělo zahrnovat i 40. léta 20. století – období války a hospodářské obnovy SSSR. Naše země dokázala porazit Hitlera a celou Hitlerovu koalici. Nebylo to jen vojenské, ale také ekonomické vítězství. V období poválečné obnovy země se nám podařilo vrátit se rychleji na předválečnou úroveň než evropským zemím a vytvořit jaderný štít, který byl pro zemi v podmínkách Západem vyhlášené studené války životně důležitý. To vše díky tomu, že sovětská ekonomika byla organizována jako jednotná “korporace SSSR”. V následujících třech desetiletích se pouta, která držela “korporaci SSSR” pohromadě, začala uvolňovat v důsledku řady nepromyšlených reforem.

Dnes se historie opakuje. Země čelí stejným výzvám kolektivního Západu jako před sto lety. Chceme-li přežít, musí se domácí ekonomika co nejrychleji přeměnit na “Korporaci Rusko”.

*) V.V.Katasonov (1950) – uznávaný expert v oblastech ekonomiky využívání přírody, v mezinárodních financích a zlata v mezinárodních financích, donedávna profesor MGIMO, autor řady učebnic a monografií, publicista.

Preklad: St. Hroch, 8. 6. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore