Roman Michelko: Publicistická tvorba Pavla Janíka

Roman Michelko sa aktuálne stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá. V tejto súvislosti uverejňujeme podstatné úryvky z jeho štúdie Publicistická tvorba Pavla Janíka, ktorá má nadčasový charakter a je súčasťou knihy Život a dielo Pavla Janíka. Ide o antológiu príspevkov z rovnomenného medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal 8. 3. 2005 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
***

Už od začiatku 80. rokov sa jeho meno spočiatku sporadicky, neskôr pravidelne objavuje v kultúrnych či literárnych rubrikách denníkov a týždenníkov.
 
Už tam sa naplno prejavil jeho polemický duch, ochota a nasadenie perom bojovať za skutočné hodnoty, autentické umenie, resp. ochota neúprosne kritizovať rutinu, povrchnosť, schematickosť, predovšetkým v dramatickom, filmovom a literárnom umení.
 
Bol pri debute mnohých svojich literárnych spolupútnikov, reflektoval pulzovanie literatúry v umelecky veľmi podnetnej druhej polovici 80. rokov. Napokon ako literárny publicista, recenzent a glosátor umeleckého života ostal múzam verný až do dnešných dní .
 
Udalosti roku 1989 spôsobili, že Janíkova tvorba dostala ešte jeden nový rozmer. Znamenal nielen možnosť, ale priam výzvu a Pavol Janík na túto výzvu odpovedal kladne. Vo svojej veľmi bohatej občianskej či priam politickej publicistike (ak politiku berieme ako správu veci verejných v najširšom zmysle) vždy ostal verný kultúre a jej problémom, teda témam, ktoré sú mu prirodzene bytostne najbližšie.
 
Nemohol však ignorovať ani procesy v spoločnosti. Pri sledovaní jeho publicistiky môžeme hmatať pulz doby. Od diskusie vnútri VPN po jej rozdelení (pozri interview s Ľubomírom Feldekom) až po reálne politické procesy, vedúce k snahe vtedy značnej skupiny slovenských novinárov, umelcov, vedcov a intelektuálov – Za pravdivý obraz Slovenska. Pavol Janík mal to šťastie byť pri tom ako vedúci kultúrnej rubriky dnes už legendárneho denníka Koridor. Bol pri všetkých zásadných veciach (diskusia o zvrchovanosti, prijatie ústavy SR a napokon aj vyhlásenie samostatnosti SR).
 
Veľmi sympatická bola jeho snaha ponúknuť priestor denníka širokému spektru slovenských autorov v dnes už legendárnej ankete Štart do budúcnosti, kde sa vystriedala celá plejáda umelcov (Ivan Hudec, Ladislav Ťažký, Milan Rúfus, Štefan Moravčík, Vincent Šikula, Ladislav Ballek, Jaroslav Rezník, aby som spomenul len tých najznámejších).
 
Je len veľká škoda, že toto hádam najkvalitnejšie periodikum s obrovským rastovým a intelektuálnym potenciálom, ktoré sa mohlo stať otvorenou tribúnou slovenskej inteligencie, ale aj všetkých národne hodnotovo ukotvených ľudí, malo také krátke trvanie. Ak chceme ďalej sledovať Janíkovu publicistickú tvorbu, je to veľmi náročné, je totiž veľmi rozsiahla.
 
Autori jeho bibliografie budú mať veľmi ťažkú úlohu pozbierať desiatky a stovky jeho článkov, komentárov, glos, aforizmov, satirických šľahov, interview, fejtónov či iných publicistických žánrov v celej plejáde periodík od Koridoru cez Literárny týždenník, Republiku, Nový deň, Extra S, Extra plus, Slovenské národné noviny, Hlas kotolne, český Obrys-Kmen, International ExPress, Stratégie, Smena, Pravda, Nedeľná Pravda, Nové slovo a podobne.
 
Jeho jazyk je často britký a ironický, neberie si servítku, ale cieli vždy na podstatu problému. Obnažuje na koreň problémy aj s rizikom, že si urobí ďalších nepriateľov, ale možnosť vysloviť svoj názor mu za to stojí. Ešte jednu charakteristiku má jeho publicistická tvorba. Pavol Janík sa snaží vždy písať o tom, čomu dobre rozumie. Väčšina jeho článkov má širší nadčasovejší charakter. Dotýka sa vecí bytostne spätých s problematikou kultúry, smerovania Slovenska, venuje sa postaveniu spisovateľa v spoločnosti.
 
Napriek prirodzene hodnotovej blízkosti k istým silám si nikdy neobliekol dres straníckeho žurnalistického ostreľovača obhajujúceho neobhájiteľné. Vždy tlmočil len svoje názory a pohľady aj s rizikom vlastného omylu, tápania či hľadania. Osobitné zameranie Janíkovej publicistiky ovplyvnilo jeho pôsobenie vo vedení najväčšej a najstaršej slovenskej spisovateľskej organizácie.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore