Básnická biblia 21. storočia (Pavol Janík)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Prominentný český básnik globálnych tvorivých dimenzií KAREL SÝS potvrdzuje svoje výnimočné schopnosti a zručnosti aj najnovším lyrickým dielom NEPŘIJATÝ HOVOR (WEBER GSM, Praha 2021). Nejde o literárnu miniatúru, ale o rozsiahlu básnickú skladbu, ktorá z kvantitatívneho hľadiska predstavuje objemný knižný zväzok. Automatický záznam spontánnej erupcie vedomia autorovi umožňuje súbežne reflektovať všeľudské témy i dôverne známe detaily v strhujúcej syntéze neskrotnej obrazotvornosti a zvukomalebnosti.

Aj keď sa z autorovho nesmierne širokého edičného portfólia sústredíme výlučne na jeho poetické knižné publikácie, máme pred sebou impozantný počet titulov, z ktorých každý sám o sebe zásadným spôsobom prepisuje dejiny modernej literatúry – nielen v českom prostredí, ale doslova prinajmenšom v európskom kultúrnom okruhu. Už väčšina originálnych názvov kultových kníh Karla Sýsa evokuje a dokumentuje jeho neprehliadnuteľnú nápaditosť – počnúc legendárnym debutom Newton za neúrody jablek.

Recenziu som nenáhodne pomenoval Básnická biblia 21. storočia. Autor čitateľom poskytuje autentické mnohorozmerné zrkadlenie, v ktorom prebleskujú podstatné otázky – od najvzdialenejších abstraktných úvah až po konkrétne stopy najbližšej súčasnosti. Tak sa aj biblické motívy prirodzene prelínajú s prvkami bezprostredného zážitkového zázemia jednotlivca a ľudstva ako celku. V osobitej poetike Karla Sýsa počuť povznášajúce i znepokojujúce ozveny udalostí s ďalekosiahlymi dôsledkami i zdanlivo prchavé okamihy života. Autor s laserovým zrakom filozofa skúma podmieňujúce okolnosti ľudskej existencie a zároveň nás unáša do závratných výšok, kam tryskajú gejzíry jeho neutíchajúcej fantázie.


Žít na svobodě

Zahodit mobil

­– hlas milovaného rozpoznáš na tepu srdce

Odhlásit televizi krumpáčem

– že je válka dozvíš se z pláče za obzorem

Odpojit internet

­– soudný den bude vyhlášen dalekonosnými troubami

Nečíst noviny

– pravda si žije pod hladinou papíru

V metru se točit zády k megamonitoru

– že něco neklape poznáš na bekotu stád

Otáčet se čelem k zahradě

do polí – zbyly-li

do lesa – hemžení mnišek je vábnější než hemžení jeptišek

do nebe nepopsaného švabachem stíhaček

Nikdo nepochopí podzim

sluncem zrezivělé kopí

Čas

předběhne tebe i nás

Sotva se do běhu dáš

vezme ti míru na rubáš
Návrat hore